wyszukiwanie zaawansowane
1 » Regulamin2

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Paw Paznokcie

 

§ 1 DEFINICJE

 1. Sprzedawca/usługodawca – oznacza Patrycję Kołodziej prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PAW Patrycja Kołodziej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Łukasińskiego 11/150, NIP: 6292357917, REGON: 362393772, wpisaną do CEiDG prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, e-mail: sklep@pawpaznokcie.pl, tel: 572 712 151
 2. Klient – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z którą może być zawarta Umowa Sprzedaży
 3. Konsument – oznacza osobę fizyczną, dla której zawarcie Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dla której zawarcie Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest związane bezpośrednio z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową
 5. Sklep internetowy – oznacza strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może zawrzeć Umowę Sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, działające w domenie www.pawpaznokcie.pl
 6. Rejestracja – oznacza czynność fizyczną, polegającą na utworzeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu internetowego, wymagana do prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego
 7. Konto Klienta – oznacza indywidualną dla każdego Klienta podstronę Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym, po dokonaniu przez Klienta rejestracji
 8. Hasło – oznacza ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie internetowym
 9. Towar/produkt – oznacza rzecz ruchomą dostępną w Sklepie internetowym, mogącą być przedmiotem Umowy sprzedaży
 10. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży produktu na odległość w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawieraną za pośrednictwem Sklepu internetowego
 11. Usługa elektroniczna – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez usługodawcę za
  pośrednictwem Sklepu internetowego
 12. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży towaru i określające istotne jej warunki
 13. Dni robocze – oznacza kolejne dni tygodnia od poniedziałku do piątku ,  wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy
 14. Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, towaru określonego w zamówieniu
 15. Dostawca – oznacza firmę kurierską lub pocztową, w szczególnych wypadkach spedycję, z którą współpracuje sprzedawca w zakresie realizacji zamówień i dostaw do Klienta
 16. Program lojalnościowy - system umożliwiający zbieranie punktów za zakupy na stronie Paw Paznokcie i wymianę ich na produkty z działu ozdoby.
 17. Punkty lojalnościowe - otrzymane przez Klienta punkty umożliwiające ich wymianę na proponowane przez Sprzedawcę produkty.
 18. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego Paw Paznokcie

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie prawa do sklepu internetowego Paw Paznokcie, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, zdjęcia, logotypy (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w celu identyfikacji towarów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z regulaminem. Rozpowszechnianie na potrzeby komercyjne jest możliwe tylko za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego Paw Paznokcie było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich dostępnych przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym: przeglądarka -Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies lub inna dostępna przeglądarka o tożsamych parametrach. Strona jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024 x 768 pikseli. Dla prawidłowego wyświetlania sklepu zaleca się korzystanie z łącza internetowego o przepustowości co najmniej 256 kb/s.
 4. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym i założenia konta klienta konieczny jest dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „Cookies”, które podczas korzystania ze strony internetowej sklepu, zapisywane są na urządzeniu końcowym Klienta. Mechanizm nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje jakichkolwiek zmian konfiguracyjnych w oprogramowaniu urządzenia. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „Cookies” w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie może spowodować utrudnienie lub uniemożliwić korzystanie ze sklepu internetowego.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta sklepu internetowego  lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 8. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła czy dostępów bankowych.
 9. Zdjęcia, grafiki, banery itp. mają charakter podglądowy, a odcień może różnić się od rzeczywistego w zależności od ustawień i parametrów technicznych monitora.

§ 3 USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. W ramach prawidłowego składania zamówień w sklepie internetowym Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia bezpłatnie usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta w sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania rejestracji i jest zawierana na czas nieoznaczony.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14  dniowego okresu wypowiedzenia.
 6. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
 7. Niezależnie od powyższych postanowień strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi
  elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 4 REJESTRACJA

 1. W celu utworzenia konta, Klient musi dokonać nieodpłatnej rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Paw Paznokcie.
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem, rejestracja jest równoznaczna z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie rejestracji . Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do konta klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

§ 5 ZAMÓWIENIA I UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki, banery i inne informacje o produktach podane na stronach internetowych sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty Sprzedawcy.
 2. Cena produktu widoczna na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i
  zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia oraz dostępne są na stronie sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy”
 3. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia.
 4. W celu zawarcia umowy sprzedaży produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową sklepu internetowego, dokonać wyboru produktu i złożyć, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje, zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
 5. W trakcie składania zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia
  zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego (który zostanie przekazany dostawcy), produkt, ilość produktów, ewentualne kolory, wzory itp., miejsce i sposób dostawy produktu, sposób płatności.
 6. Złożenie zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.
 7. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuje zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
 8. W trakcie składania zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego.

§ 6 PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  - za pobraniem;
  - tradycyjnym przelewem bankowym na konto Sprzedawcy w banku ING nr:

            02 1050 1272 1000 0092 1548 3513

        - natychmiastowym przelewem elektronicznym zgodnie z regulaminem zewnętrznego systemu płatności

 1. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

§ 7 DOSTAWA

 1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłki na terenie Unii Europejskiej muszą zostać skonsultowane ze Sprzedawcą przed zawarciem umowy sprzedaży w celu ustalenia warunków i kosztów, które w takich przypadkach są ustalane indywidualnie.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad, z wyłączeniem wad wymienionych w opisie towaru.
 3. Sprzedawca zamieszcza na stronie produktu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia.
 4. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży dostawa produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni roboczych (co do zasady termin dostawy nie powinien przekraczać 30 dni kalendarzowych) licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży.
 5. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. Czas dostawy liczony jest w dniach roboczych wg regulaminu dostawcy wybranego przez Klienta podczas składania zamówienia.
 6. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do sklepu internetowego przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy. Ponowna wysyłka zostanie zrealizowana na koszt Klienta.
 7. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania zamówienia oraz są
  dostępne na stronie sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy”

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Każdy Kupujący ma prawo, w ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, do odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny jeśli produkt w tym czasie nie był używany.
 2. Kupujący może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres mailowy sklep@pawpaznokcie.pl - do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od otrzymania przesyłki.
 3. Kupujący ma obowiązek zwrócić zakup na adres: PAW Patrycja Kołodziej ul. Łukasińskiego 11/150 41-300 Dąbrowa Górnicza lub inny ustalony ze Sprzedającym, przesyłką rejestrowaną na własny koszt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 4. W takim przypadku Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Kupującego zakupionego towaru (koszt odesłania towaru pokrywa Kupujący).
 5. Jeśli Kupujący wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będących wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 9 REKLAMACJE

 1. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@pawpaznokcie.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.
 5. Reklamacje z tytułu innego odcienia towaru w rzeczywistości, w porównaniu z grafikami umieszczonymi na stronie sklepu internetowego, wynikające z ustawień monitora Klienta, nie będą uwzględniane.
 6. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PAW Patrycja Kołodziej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Łukasińskiego 11/150 NIP: 6292357917 REGON: 362393772

 Twoje dane przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych oraz w następujących okresach czasu:

– w celach marketingowych, a w tym w celu wysyłania Ci drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych i promocyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, dopóki nie cofniesz zgody lub nie sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich danych w tym celu,

– w celu realizacji Twoich zamówień, a w tym również do rozpatrywania Twoich reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, do czasu wypełnienia wszystkich obowiązków umownych, a w węższym zakresie również do czasu przedawnienia roszczeń,

– w celach związanych z księgowością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustaw o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób prawnych, tak długo jak wymagają tego od nas przepisy prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia umowy kupna. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości zakupu.

Więcej informacji może Pani/Pan przeczytać na stronie Polityka prywatności RODO i cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej. 
 3. Kupujący dokonując rejestracji w sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej sklepu internetowego podczas składania zamówienia.
 5. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.
 6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia konta klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 7.  Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez wpisanie swojego adresu elektronicznego (e-maila) do Newslettera.
 8. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: www.pawpaznokcie.pl/regulamin-pm-11.html oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. 
 4.  Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej sklepu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.10.2015

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl